Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Verstraeten Agritechnieken BV

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en overeenkomsten (waaronder die die via elektronische weg tot stand komen) tussen enerzijds Verstraeten Agritechnieken BV, met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Provincialeweg 21C en ingeschreven onder nr.BE0461.955.372 RPR Mechelen (hierna: “Verstraeten Agritechnieken BV”) als verkoper of leverancier en anderzijds een wederpartij als afnemer of koper (hierna: “afnemer”) die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en daarmee verband houdende diensten (deze zaken en diensten hierna gezamenlijk te noemen: “producten”) door Verstraeten aan afnemer.

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en voor zover Verstraeten Agritechnieken BV die met de afnemer expliciet in een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarin deze voorwaarden zijn opgenomen; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Indien de afnemer één maal een overeenkomst met Verstraeten Agritechnieken BV heeft gesloten op basis van deze algemene voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden tevens door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Verstraeten Agritechnieken BV te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van die overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of een verklaring waarin deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

1.4 Verstraeten Agritechnieken BV wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer af.

Artikel 2. Aanbod/totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Elk aanbod van Verstraeten Agritechnieken BV zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Een Aanbod kan slechts schriftelijk worden aanvaard. Verstraeten Agritechnieken BV heeft niettemin het recht een aanvaarding op andere wijze gedaan te accepteren alsof deze schriftelijk zijn gedaan.

2.3 Een Aanbod, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, komt, behoudens een andersluidende mededeling van Verstraeten Agritechnieken BV, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen tien werkdagen schriftelijk is aanvaard.

2.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens die door Verstraeten Agritechnieken BV worden verstrekt, al of niet opgenomen in haar catalogi, brochures, advertenties, op websites en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar afnemer mag niet onverkort vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen van Verstraeten Agritechnieken BV zijn exclusief BTW, overige kosten en toeslagen, waaronder transportkosten, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

3.2 De prijzen van Verstraeten Agritechnieken BV en eventuele toeslagen zijn gebaseerd op de ten tijde van een aanbod geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen, transportkosten en loonkosten. Indien Verstraeten Agritechnieken BV na het aanbod of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, transportkosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is zij gerechtigd deze meerkosten aan afnemer door te rekenen.

Artikel 4. Transport, levertijd, levering, retourprocedure, emballagekratten

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport van bestelde producten naar het leveringsadres in opdracht van Verstraeten Agritechnieken BV.

4.2 Onder leveringstermijn wordt verstaan een door Verstraeten Agritechnieken BV genoemde termijn waarbinnen de producten zouden kunnen worden geleverd. Deze opgegeven termijn wordt naar beste vermogen van Verstraeten Agritechnieken BV opgegeven op basis van de haar op het moment van het opgeven van die levertijd bekende gegevens en omstandigheden. Verstraeten Agritechnieken BV spant zich er voor in de producten binnen de levertijd te leveren.

4.3 Opgegeven en/of overeengekomen leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering moet de afnemer Verstraeten Agritechnieken BV daarom schriftelijk in gebreke stellen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn korter dan tien werkdagen in ieder geval niet als redelijk wordt beschouwd.

4.4 Vertraagde levering geeft de afnemer geen recht op enige vergoeding van schade of kosten, afname van bestelde producten te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Als sprake is van andere omstandigheden dan Verstraeten Agritechnieken BV bekend waren toen zij de leveringstermijn vaststelde, kan zij de leveringstermijn verlengen met de tijd die zij nodig heeft om het product te leveren.

4.6 Verstraeten Agritechnieken BV behoudt zich het recht voor bestellingen in delen af te leveren waarbij de hierna in artikel 6. genoemde betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

4.7 Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats op het adres waar afnemer zijn geregistreerde kantooradres heeft.

4.8 Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaatsop het moment dat die producten door een vervoerder in opdracht van Verstraeten Agritechnieken BV op het leveringsadres zijn geleverd. Als het transport in opdracht van afnemer geschiedt, gelden de producten als geleverd op het moment dat de producten aangeboden worden aan de transporteur door Verstraeten Agritechnieken BV.

4.9 Indien bestelde producten worden geleverd zonder dat een vertegenwoordiger van afnemer aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en er op het leveringsadres geen beveiligde, afgesloten ruimte is voor de transporteur om de producten in te plaatsen, geldt de verklaring van de transporteur dat hij de producten in goede orde geleverd heeft als voldoende en volledig bewijs dat de producten in goede orde zijn geleverd.

4.10 Verstraeten Agritechnieken BV restitueert geen vergoeding voor en aanvaardt geen retourzendingen van producten door de afnemer, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is toegestaan door Verstraeten Agritechnieken BV en de retourzending geschiedt conform de door Verstraeten Agritechnieken BV gestelde voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Verstraeten Agritechnieken BV geschiedt transport en opslag voor rekening en risico van afnemer.

4.11 De voor hergebruik geschikte plastic emballagekratten met het Verstraeten Agritechnieken BV logo die door Verstraeten Agritechnieken BV ter beschikking worden gesteld voor vervoer van verkochte producten, blijven te allen tijde eigendom van Verstraeten Agritechnieken BV en moeten door afnemer zo spoedig mogelijk geretourneerd worden aan Verstraeten Agritechnieken BV.

Artikel 5. Risico-overgang

Vanaf het moment van levering zoals voorzien in artikel 4.8. gaat het risico van de geleverde producten over op de afnemer. Dit risico betreft o.a. maar niet limitatief het verloren gaan, beschadigd raken, de opslag, het laden, het transport en het lossen of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook.

Artikel 6. Facturen, betaling, opeisbaarheid en zekerheid

6.1 Tenzij anders overeengekomen, is de afnemer akkoord dat Verstraeten Agritechnieken BV de facturen uitsluitend in elektronisch formaat of per e-mail aan de afnemer overmaakt.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta die op de factuur vermeld staat, tenzij andere betalingscondities zijn overeengekomen.

6.3 De volledige vordering tot betaling van Verstraeten Agritechnieken BV op afnemer is onmiddellijk opeisbaar indien:

a) de betalingstermijn is verstreken;

b) afnemer failliet is, gedagvaard is in faillissement of zelf een aanvraag tot faillissement of uitstel van betaling heeft gedaan, onder voorlopig bewind is geplaatst of een verzoek hiertoe werd gedaan.

c) beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;

d) afnemer overlijdt, wordt ontbonden of geliquideerd;

e) afnemer zich in financiële moeilijkheden bevindt, hetgeen eenzijdig door Verstraeten Agritechnieken BV zal worden ingeschat op basis van objectieve informatie.

6.4 Een betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van reeds vervallen interesten en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.

6.5 Bij overschrijding van een betalingstermijn zal het volledige factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke interesten voor handelstransacties op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen (momenteel de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Voor de berekening van de vervallen interesten zal een begonnen maand als een volle maand worden beschouwd..

6.6 Afnemer is niet bevoegd op een vordering van Verstraeten Agritechnieken BV enig bedrag wegens een door afnemer gestelde tegenvordering, al dan niet opeisbaar, op Verstraeten Agritechnieken BV in mindering te brengen of te verrekenen, tenzij sprake is van faillissement van Verstraeten Agritechnieken BV.

6.7 Alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is geraakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom en interesten, met een minimum van €250 exclusief BTW, onverminderd het recht van Verstraeten Agritechnieken BV de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen van de afnemer, indien die dit minimum bedrag te boven gaan.

6.8 Indien afnemer niet voldoet aan enige op hem jegens Verstraeten Agritechnieken BV rustende verplichting uit de overeenkomst, of indien Verstraeten Agritechnieken BV in redelijkheid mag vermoeden dat de afnemer in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, heeft Verstraeten Agritechnieken BV naar haar keuze, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht:

a) betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

b) leveringen (als ook de voorbereiding en de bewerking van voor levering bestemde producten) op te schorten onverminderd het recht van Verstraeten Agritechnieken BV gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;

c) de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;

d) één of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de afnemer niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Verstraeten Agritechnieken BV om van de afnemer volledige vergoeding van schade te vorderen.

6.9 Ongeacht de overeengekomen betalingsmodaliteiten is afnemer gehouden op eerste verzoek van Verstraeten Agritechnieken BV een door Verstraeten Agritechnieken BV verlangde voldoende zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens Verstraeten Agritechnieken BV. Als afnemer daar niet binnen redelijke termijn aan voldoet, pleegt afnemer zodoende een contractuele wanprestatie en heeft Verstraeten Agritechnieken BV het recht maatregelen te nemen zoals in deze algemene voorwaarden vermeld, inclusief de overeenkomst te ontbinden en haar schade op afnemer te verhalen.

Artikel 7. Klachten

7.1 Afnemer moet zo snel mogelijk na levering de producten inspecteren en uiterlijk binnen 24 uur na levering Verstraeten Agritechnieken BV schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken. Verstraeten Agritechnieken BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. Afnemer kan het product in dat geval ook niet aan Verstraeten Agritechnieken BV retourneren.

7.2 Afnemer heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan in dit artikel onder 7.1 genoemd. Indien afnemer na onderzoek van mening is dat een product gebrekkig is, of had behoren te weten dat een product gebrekkig is, moet hij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, Verstraeten Agritechnieken BV daarover schriftelijk berichten met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het gebrek. Bij een tijdig ingediende klacht zal de afnemer Verstraeten Agritechnieken BV in de gelegenheid stellen het betreffende product te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.

7.3 Indien de klacht door Verstraeten Agritechnieken BV gegrond wordt bevonden, zal haar de nodige tijd gegeven worden om de volgens haar vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van Verstraeten Agritechnieken BV, het afgekeurde product door een ander te vervangen. Bij vervanging van afgekeurde producten kan rekening worden gehouden met het genot dat de afnemer er intussen van heeft gehad en kan door Verstraeten Agritechnieken BV daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.

7.4 Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten kunnen niet worden geretourneerd, indien blijkt dat zonder toestemming van Verstraeten Agritechnieken BV die producten zijn gewijzigd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met instemming van Verstraeten Agritechnieken BV is gebeurd.

7.5 Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en is Verstraeten Agritechnieken BV gerechtigd de kosten die zij terzake de klachtafhandeling heeft gemaakt bij afnemer in rekening te brengen. Het indienen van een klacht geeft afnemer geen recht betaling op te schorten en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Verstraeten Agritechnieken BV.

7.6 Afnemer moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week vanaf ontvangst van de factuur schriftelijk bij Verstraeten Agritechnieken BV hebben ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en afnemer het factuurbedrag onverminderd verschuldigd blijft aan Verstraeten Agritechnieken BV.

Artikel 8. Garantie

8.1 Voor het repareren of verhelpen van gebreken in producten, die door Verstraeten Agritechnieken BV worden geleverd, omvatten de garantieverplichtingen van Verstraeten Agritechnieken BV niet meer dan de omvang van de garantieverplichtingen van de leverancier voor Verstraeten Agritechnieken BV.

8.2 Alleen gebreken, die ten tijde van de levering al aanwezig, maar niet zichtbaar waren en binnen drie maanden na levering zichtbaar worden, zullen door Verstraeten Agritechnieken BV worden hersteld door vervanging of op andere, door haar gekozen wijze.

8.3 De garantie in artikel 8.2 geldt alleen ten aanzien van die gebreken, die bij de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van de geleverde zaak. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende of onjuist onderhoud of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage. Voorts wordt geen garantie gegeven op producten die op het moment van levering niet nieuw waren.

8.4 De afnemer kan zich alleen op de rechten uit artikel 8.1 en 8.2 beroepen, indien hij Verstraeten Agritechnieken BV:

- conform artikel 7. schriftelijk van de geconstateerde gebreken op de hoogte stelt; en

- aannemelijk maakt dat er een gebrek is; en tevens

- alle medewerking verleent om Verstraeten Agritechnieken BV in staat te stellen een gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.

8.5 Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat herstel op de plaats waar het product zich bevindt moet worden uitgevoerd, zal de afnemer elk onderdeel van de zaak dat een gebrek vertoont als hier bedoeld, op eigen kosten ter reparatie of vervanging aan Verstraeten Agritechnieken BV terugbezorgen. In dat geval wordt Verstraeten Agritechnieken BV geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door haar ter beschikking is gesteld aan afnemer of zijn transporteur.

8.6 De gebrekkige producten, die door Verstraeten Agritechnieken BV zijn vervangen op grond van dit artikel, worden na vervanging van rechtswege eigendom van Verstraeten Agritechnieken BV.

8.7 De stelling dat Verstraeten Agritechnieken BV een garantieverplichting niet nakomt, ontheft de afnemer niet van zijn verplichtingen ten aanzien van Verstraeten Agritechnieken BV die voortvloeien uit de met Verstraeten Agritechnieken BV gesloten overeenkomst, noch uit andere met Verstraeten Agritechnieken BV gesloten overeenkomsten..

8.8 Afnemer kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het verder in deze voorwaarden gestelde, is Verstraeten Agritechnieken BV in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.

9.2 Behalve tot nakoming van de garantieplicht door Verstraeten Agritechnieken BV overeenkomstig het artikel 8.1 en 8.2 en behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde, is elke aansprakelijkheid van Verstraeten Agritechnieken BV (waaronder, maar niet beperkt tot alle vormen van directe , indirecte of gevolgschade, gederfde winst en schade uit onrechtmatige daad) uitgesloten, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verstraeten Agritechnieken BV en behoudens de aansprakelijkheid die door Verstraeten Agritechnieken BV uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. In alle gevallen, - van directe schade, letselschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal de aansprakelijkheid van Verstraeten Agritechnieken BV niet verder reiken dan tot vergoeding van het factuurbedrag dat de afnemer aan Verstraeten Agritechnieken BV verschuldigd is op grond van de betreffende levering aan de afnemer (BTW niet inbegrepen).

9.3 Verstraeten Agritechnieken BV is niet aansprakelijk voor mondelinge of schriftelijk gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.

9.4 Afnemer vrijwaart Verstraeten Agritechnieken BV voor alle aanspraken van derden voor schade als gevolg van een door Verstraeten Agritechnieken BV aan afnemer geleverd product. Afnemer is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden voor zover dat in het kader van de vrijwaring van dit artikel noodzakelijk is, met een dekking voor dergelijke aansprakelijkheid.

9.5 Afnemer vrijwaart Verstraeten Agritechnieken BV voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens.

9.6 De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de werknemers van Verstraeten Agritechnieken BV.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen Verstraeten Agritechnieken BV en afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder al door afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van Verstraeten Agritechnieken BV, totdat alle vorderingen terzake die leveringen die Verstraeten Agritechnieken BV op afnemer heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

10.2 Zolang de eigendom van de producten niet op afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, verhypothekeren of het verlenen van enig ander recht aan of ten behoeve van derden). Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Verstraeten Agritechnieken BV mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van door Verstraeten Agritechnieken BV geleverde producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10.3 Afnemer is verplicht de producten die Verstraeten Agritechnieken BV onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbaar eigendom van Verstraeten Agritechnieken BV en op een van andere zaken afgezonderde plaats te bewaren.

10.4 Verstraeten Agritechnieken BV is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, een van de gevallen in artikel 6.2 genoemd van toepassing zijn of anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Verstraeten Agritechnieken BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Verstraeten Agritechnieken BV.

10.5 De in artikel 10.1 tot en met 10.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Verstraeten Agritechnieken BV toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Verstraeten Agritechnieken BV de auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de door hem gedane prestaties en creaties, inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

11.2 De rechten op de in artikel 11.1 genoemde prestaties blijven eigendom van Verstraeten Agritechnieken BV ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, deze prestaties mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verstraeten Agritechnieken BV worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Verstraeten Agritechnieken BV naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan, zonder dat de afnemer jegens haar aanspraak heeft op enige vergoeding.

12.2 Afnemer is in geval van overmacht slechts na het verstrijken van zes maanden tot ontbinding gerechtigd en dan slechts voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen.

12.3 Van overmacht aan de zijde van Verstraeten Agritechnieken BV is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt, volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het in gebreke blijven van leveranciers van Verstraeten Agritechnieken BV, evenals vertraging of belemmering van het transport en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of het risico van Verstraeten Agritechnieken BV ontstaan.

12.4 Verstraeten Agritechnieken BV zal afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het moment van intreden van overmacht.

Artikel 13. Mededelingen

13.1 Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan. Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook worden voldaan met gebruikmaking van e-mail.

13.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door afnemer moeten per aangetekend schrijven worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding moet de gronden daarvoor duidelijk aangeven.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De overeenkomst met afnemer wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I.(Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel: 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.